Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

w rozumieniu przepisów art. 13 rozporządzenia RODO

__________________________________________________________________________

 1. TREŚĆ I CEL DOKUMENTU

1.1 Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące ochrony danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające stronę internetową www.rancilio.cz, naszych klientów oraz osoby zainteresowane naszymi usługami i produktami.

1.2 Celem niniejszego dokumentu jest zapoznanie Cię (osoby, której dane dotyczą) z Twoimi prawami oraz przedstawienie zrozumiałej informacji o tym, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.

1.3. Cenimy zaufanie, z jakim przekazujesz nam swoje dane osobowe, dlatego przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem (UE) 2016/2016/ 679, tj. do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które weszło w życie z dniem 25.05.2018 roku i jest powszechnie znane pod skrótem RODO. Kliknięcie numeru rozporządzenia w zdaniu poprzednim przeniesie Państwa bezpośrednio do tekstu tego rozporządzenia, gdzie znajdą Państwo również dokładne brzmienie przepisów prawnych, do których odsyłamy poniżej w tym tekście.

1.4. Treść, która czeka na Ciebie w tym dokumencie:

 1. Treść i cel dokumentu
  2. Administrator danych osobowych – kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować?
  3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je pozyskujemy?
  4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe, jak długo i co nas do tego upoważnia?
  5. Informacja o Twoich prawach w obszarze ochrony danych osobowych
  6. Inne ważne informacje dotyczące korzystania ze swoich praw

__________________________________________________________________________

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KIM JESTEŚMY I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

AG FOODS Sp. z o.o.

KRS 0000047763

Międzyrzecze Górne 380 43-392 Międzyrzecze Górne k / Bielska-Białej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji 27 września 2001 r.

e-mail: info.pl@agfoods.eu, telefon: ++48 33 815 80 40,

web: http://www.agfoods.pl

__________________________________________________________________________

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I JAK JE UZYSKAĆ?

3.1. Przetwarzamy dane, które nam sam przekazujesz. W szczególnych przypadkach może to być w szczególności podanie danych poprzez wypełnienie jednego z formularzy znajdujących się w serwisie, wprowadzenie danych do założonego konta użytkownika w naszym serwisie, podanie danych w trakcie sporządzania umów i dokumentów z nimi związanych oraz w związku z realizacją realizacji umów (tj. w związku z dostawą towaru, świadczeniem usług), podczas kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego, mailowego lub innymi środkami komunikacji (wiadomości sms, wiadomości w aplikacjach typu Skype, FB messenger) .

3.2. Przetwarzamy także dane, które samodzielnie publikujesz w Internecie, a zwłaszcza na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin) oraz dane z rejestrów publicznych (w szczególności w celu wpisania lub sprawdzenia Twoich danych identyfikacyjnych w umowach).

3.3. Jeśli potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie niektórych danych osobowych w określonych celach przetwarzania, wówczas przetwarzamy takie dane w tym celu wyłącznie za Twoją zgodą.

3.4. Zasadniczo przekazujesz nam dane dobrowolnie, jedynie w niektórych przypadkach bez podania danych nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci zamówionego towaru (np. jeśli mamy je wysłać na konkretny adres, a nie podałeś go tutaj) . Dane masz obowiązek przekazać nam jedynie w przypadkach, gdy bezpośrednio wymaga tego prawo.

3.5. Dane osobowe mogą należeć do kategorii „zwykłych danych osobowych” lub mogą zostać usunięte
o szczególne kategorie danych, tj. dane wrażliwe, gdy przepisy prawa określają bardziej rygorystyczne warunki ich przetwarzania.

3.6. Typowe dane osobowe, które przetwarzamy:

Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer PESEL, numer telefonu, e-mail, adres IP, pliki cookies, informacje o zamówionych towarach i usługach, informacje o tym, jakie towary u nas kupiłeś, zdjęcia z naszych spotkań na żywo/wydarzeń edukacyjnych, które brałeś udział, filmy z tych wydarzeń.

3.7. Nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych.

__________________________________________________________________________

 1. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, PRZEZ JAKI OKRES
  A CO NAS UPRAWNIA DO TEGO?

4.1. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji zobowiązań umownych

Aby móc zawrzeć z Tobą umowę i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar oraz prowadzić z Tobą związaną z tym komunikację, przetwarzamy następujące wspólne dane osobowe: imię, nazwisko, tytuł, adres, numer dowodu osobistego, numer telefonu, e. -Poczta.

Tytułem prawnym (upoważnieniem) do przetwarzania tych danych jest bezpośrednie wypełnienie obowiązków umownych wynikających z zawartej między nami umowy. Takim obowiązkiem może być np. dostawa zamówionego towaru. Jednocześnie nie musi to być koniecznie umowa zawarta w klasycznej formie drukowanej, podpisana własnoręcznie. Może iść np.
nawet w przypadku umowy zawartej ustnie, telefonicznie lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej oraz potwierdzenie przez nas takiego zamówienia.

W tym celu przetwarzamy dane osobowe przez czas trwania łączącej nas relacji umownej. Po zakończeniu stosunku umownego niektóre dane są przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o czym przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.

4.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych
i inne regulacje prawne

W celu wywiązania się z obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i archiwizacji, przetwarzamy następujące dane: Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer identyfikacyjny, numer NIP.

Okres, przez jaki dane są przetwarzane, określają bezpośrednio odpowiednie przepisy prawa, które nakładają na nas obowiązek ich przetwarzania.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu wynikającym z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu strony trzeciej

Uzasadniony interes może obejmować szeroki zakres sytuacji. Dlatego Was o tym informujemy
o prawnie uzasadnionych interesach, dla których przetwarzamy dane osobowe:

 • Prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona i zabezpieczenie naszych praw i roszczeń prawnych, w szczególności wynikających z zawartych umów lub wyrządzonych szkód. W tych celach przetwarzamy dane osobowe przez okres 4 lat od zakończenia współpracy umownej lub naszego ostatniego kontaktu, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy. Termin ten ustala się w stosunku do terminu przedawnienia roszczeń z uwzględnieniem tego
  o ewentualnym roszczeniu dochodzonym przed sądem nie musimy się dowiedzieć już w momencie jego dochodzenia przez drugą stronę. W tym celu przechowywane są dane z umów i naszej wzajemnej komunikacji.
 • Kolejnym uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni. W celu przesyłania wiadomości handlowych będziemy przetwarzać następujące dane osobowe naszych klientów: imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Zawsze możesz w prosty sposób zaprzestać wysyłania wiadomości handlowych na swoją skrzynkę e-mail, klikając na link zawarty w wiadomości e-mail. Jeżeli w celu przesłania naszej oferty lub aktualności skorzystaliśmy z klasycznego formularza drukowanego lub rozmowy telefonicznej lub jednej z aplikacji komunikacyjnych typu Skype lub Messenger, uszanujemy również, jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz dalszego kontaktu.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci oferty naszych produktów. Będziemy potrzebować Twojej zgody na to przetwarzanie, jeśli nie jesteś naszym klientem. Jeśli wyrazisz nam także dalszą zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celu przesyłania Ci ofert usług/produktów od naszych partnerów biznesowych.

Zanim wyrazisz zgodę, poinformujemy Cię, jakich danych i jakiego konkretnego celu przetwarzania będzie dotyczyć zgoda. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli jednak część Twoich danych osobowych przetwarzamy także na podstawie innego tytułu prawnego, dane osobowe w tych celach będziemy przetwarzać nawet po wycofaniu przez Ciebie zgody, gdyż dla tak konkretnego celu zgoda nie jest wymagana.

4.5. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

Inne osoby pełniące funkcję podmiotów przetwarzających pomagają nam w wypełnianiu niektórych naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Są to w szczególności współpracujący księgowi, kancelarie prawne, dostawcy usług przechowywania danych i aplikacji oraz inne osoby. Z podmiotami przetwarzającymi mamy pisemne umowy, w których ustalamy realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, tak aby Twoje dane pozostały bezpieczne.

Podmiotem przetwarzającym te dane jest w szczególności spółka dominująca AG FOODS Group a.s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, IČ 05651531.

Dane osobowe zostaną także udostępnione właściwym organom administracji, jeżeli przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek (tj. szczególnie w przypadku kontroli, w trakcie której dany organ jest uprawniony żądać podania danych osobowych).

__________________________________________________________________________

 1. INFORMACJA O INNYCH TWOICH PRAWACH W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Prawo dostępu do danych osobowych

Jest to prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do tych danych i informacji o ich przetwarzaniu.

5.2. Prawo do poprawiania danych osobowych

Jest to dla nas prawo do niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Ciebie. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia (w którym podajesz pełne dane).

5.3. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa lub RODO masz prawo żądać, abyśmy bez zbędnej zwłoki usunęli Twoje dane osobowe (w RODO przyczyny wymienione są w art. 17, z uwzględnieniem wyjątków, gdy usunięcie nie nastąpi) .

5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W przypadkach określonych w art. 18 RODO, masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

5.5. Prawo do przenoszenia danych

Na warunkach określonych w art. 20 RODO, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe i przenieść je do innego administratora. Jeśli jest to technicznie wykonalne, masz prawo żądać bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora.

5.6. Prawo do sprzeciwu

W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania i wówczas nie będziemy już przetwarzać danych, chyba że nasz prawnie uzasadniony interes będzie przeważał nad Twoimi interesami lub prawami i wolnościami. Jeżeli prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, wniesienie sprzeciwu zawsze skutkuje zaprzestaniem dalszego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych są naruszane, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat Kancelarii i ochrony danych osobowych można znaleźć bezpośrednio na stronie.

__________________________________________________________________________

 1. INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAW

6.1. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem info.pl@agfoods.eu. Wysyłając wiadomość na ten adres e-mail lub wysyłając pisemne żądanie na nasz adres wskazany w początkowej części tego dokumentu, możesz także bezpośrednio skorzystać ze swoich praw, o których piszemy w artykule 6. Pragniemy jedynie zaznaczyć, że w celu sprawdzenia, czy żądanie faktycznie zostało złożone bezpośrednio przez Ciebie, możemy później skontaktować się z Tobą i w rozsądny sposób zweryfikować tożsamość i żądanie. To samo dotyczy każdej komunikacji telefonicznej i podobnych.

6.2. Aktualną treść tego dokumentu można zawsze znaleźć na stronie www.rancilio.cz/pl. To sformułowanie obowiązuje od 1. 1. 2024 7. 2023

Najlepsze włoskie ekspresy

© 2024 Uformowane AG FOODS Group a.s.

This is a staging enviroment